22. ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

ข้อมูลตัวชี้วัด “ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน”

การวัดผลประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ พิจารณาจากค่าความเข้มข้น ของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) หรือปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หนึ่งหน่วยของประเทศไทย หากสัดส่วนค่า EI ลดลง แสดงว่า การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือหมายถึงมีการใช้พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการ โดยใน พ.ศ. 2561 ค่า EI ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 8.39 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 1.41 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่า EI อยู่ที่ระดับ 8.51 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อพันล้านบาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ค่า EI มีแนวโน้มลดลง แสดงถึงการใช้พลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562